Fra 2001 og fram til 2006 var Østby sangkor ansvarlig arrangør for spillet. Det ble etter hvert så kostbart å arrangere slik at det økonomisk ble for risikabelt for koret. På grunn av dette ble det bestemt at det skulle opprettes en stiftelse som skulle stå ansvarlig for arrangementet.

Kulturstiftelsen Kanalen ble opprettet 8. februar 2006. Formålet er at de skal oppføre ”Kanalen – et spell om Støa kanal”, i samsvar med avtaler med forfatter og komponist, og i tillegg utvikle kulturaktiviteter knyttet til spillet spesielt og Støa Kanal generelt.  Stifter var Østby sangkor. Det ble bestemt at stiftelsens styre skal bestå av 5 medlemmer utpekt av Østby sangkor, Støa Grendelag, Museumssenteret for Trysil og Engerdal og Trysil kommune.

Styremedlemmer ved stiftelsen var:  Roar Vingelsgaard, leder, (Østby sangkor), Anne Dorte Carlson (Østby sangkor), Per Jon Stengrundet (Museumssenteret), Bjørn Støa (Støa Grendelag) og Gerd Elise Storvik (Trysil kommune).

Nåværende styresammensetning er:  Olav Teppen (leder), Per Jon Stengrundet (nestleder), Siv Rønningen, Sven Pettersen og Trond Østby.

Styret er ansvarlig for stiftelsens drift og innehar mandat til alt som ikke begrenses av vedtektene, eller ved lov er lagt til annet organ. Styret skal også sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av forvaltningskapitalen.